26 lutego 2020. imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
  × strona główna
° Przyroda i turystyka
° Historia
° Ciekawe miejsca
° Zabytki
° Gospodarka
° Sołectwa
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Gospodarka
Gospodarka

Gospodarka i rozwój Gminy Sobienie-Jeziory
Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z jej położenia geograficznego, środowiska przyrodniczego i kulturowego, aktualnego stanu zagospodarowania z uwzględnieniem przedsięwzięć przygotowanych do realizacji, za cel nadrzędny w rozwoju gminy Sobienie-Jeziory uznaje się poprawę warunków życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 • Cele gospodarcze:
  - efektywny rozwój rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w skali lokalnej, rozwój turystyki i rekreacji oraz usług związanych z obsługą ludności, rolnictwem oraz turystyką i wypoczynkiem;
  - poprawa stanu infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami oraz wodno
  -ściekowej, dróg gminnych i powiatowych, elektroenergetyki, gazyfikacji i telefonizacji.
 • Cele przyrodnicze:
  - ochrona walorów wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, głównie tych najbardziej narażonych na degradację, a więc lasów, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także powietrza atmosferycznego.
 • Cele kulturowe:
  - zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego (układów urbanistycznych, zabytków architektury i ich ekspozycji, miejsc pamięci, stanowisk archeologicznych.
 • Cele przestrzenne:
  - kształtowanie ładu przestrzennego, a więc ogólnego wizerunku gminy.

Polityka Gminy będzie wyrażać się w inicjowaniu działań zmierzających do realizacji powyżej sformułowanych celów, w aktualnych warunkach uznanych za najważniejsze. Wychodząc naprzeciw zauważalnej tendencji do koncentracji ludności i usług w miejscowości gminnej, samorząd gminy kontynuuje praktykę wyprzedzającego przygotowywania i uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz działalności produkcyjnej. Jednym z warunków poprawy jakości życia mieszkańców jest zapewnienie dobrej jakości wody pitnej. Cel ten został już osiągnięty, wszystkie miejscowości zostały objęte siecią wodociągową. Samorząd dąży również do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Została już wybudowana oczyszczalnia ścieków, trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. Gmina dąży również do modernizacji sieci elektroenergetycznych zapewniając poprawę parametrów zaopatrzenia w energię elektryczną. Obecnie trwa również budowa sieci gazowej
w Sobieniach-Jeziorach, planuje się także gazyfikację pozostałych miejscowości.
Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana poprzez tworzenie warunków dla coraz lepszego funkcjonowania publicznych placówek oświaty i służby zdrowia. Kontynuowane będą działania zmierzające do zwiększenia oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy i osób wypoczywających. Będą również czynione starania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i powodziowego.

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA