27 stycznia 2020. imieniny: Angela, Jan, Przybysław
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy
Sobienie-Jeziory
tel. +48 25 685-80-90
gminasj@gminasj.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Dotacje zewnętrzne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi:

1) „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory –ulica Duży Rynek” – dofinansowanie 324 772,00 zł, realizacja w 2010r.;

2)  „Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek - kontynuacja” – całkowita wartość 142 983,42 zł, dofinansowanie 87 185,00 zł, realizacja 2012r.;

3) „Odnowa centrum wsi Wysoczyn” – plac zabaw, ułożenie chodnika z kostki brukowej, zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenie, boisko wielofunkcyjne; całkowita wartość 303 078,02 zł, dofinansowanie 186 318,00 zł - realizacja 2012r.;

4) „Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie” – całkowita wartość 303 525,89 zł, dofinansowanie 186 593,00 zł.


OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,  321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2010/2011r. - całkowita wartość 2 269 906,49 zł, dofinansowanie 1 389 046,00 zł;

2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2014r. – całkowita wartość projektu 2 556 036,85 zł, dofinansowanie 1 558 559,00 zł;

3) „Przebudowa targowiska w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Mały Rynek” 2013r. - całkowita wartość 1 800 287,07 zł, dofinansowanie 732 291,00 zł.

 

Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

1)  „Remont i wyposażenie świetlicy w Starym Zambrzykowie” 2011r. – całkowita wartość projektu 59 830,90 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

2) „Plac rekreacji w miejscowości Siedzów jako miejsce wypoczynku i integracji społecznej – całkowita wartość 50 873,17 zł, dofinansowanie 31 000,00 zł;

3)  „Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie” – całkowita wartość 158 317,05 zł, dofinansowanie 102 492,00 zł;

4) „Odnowa miejscowości Szymanowice Małe” - całkowita wartość 54 319,20 zł, dofinansowanie 35 329,00 zł;

5)  „Remont świetlicy w miejscowości Warszówka” - całkowita wartość 156 563,37 zł, dofinansowanie 101 829,00 zł;

6) „Remont budynku świetlicy w Dziecinowie na potrzeby Sali Koncertowo-Widowiskowej” - całkowita wartość 206 937,60 zł, dofinansowanie 117 330,00 zł.

7) "Remont świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 159 287,59 zł, dofinansowanie 59 299,00 zł

8) "Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach" - całkowita wartość projektu 44 326,64 zł, dofinansowanie 26 283,00 zł
Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:

1) „Festyn integracyjno-kulturalny OWOCOBRANIE w gminie Sobienie-Jeziory”  2011r.

- całkowita wartość 39 632,90 zł, dofinansowanie 24 826,00 zł;

2) „Boże Narodzenie w gminie Sobienie-Jeziory – cykl działań integracyjno-kulturalnych z dziedziny teatru i edukacji regionalnej” 2011r.  – całkowita wartość 25 015,60 zł, dofinansowanie 15 624,00 zł;

3) „Jarmark Świętojański pn. Ludowe Inspiracje – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r. -
całkowita wartość 41 045,64 zł, dofinansowanie 25 000,00 zł;

4) Sobieńskie Centrum Inicjatyw – cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory” 2012r.  - całkowita wartość 27 483,61 zł, dofinansowanie 15 640,00 zł;

5)  „Teatr Tradycji”  2012r. - całkowita wartość 25 331,11 zł, dofinansowanie 14 416,00 zł. 

6) "Organizacja festynu integracyjno-kulturalnego OWOCOBRANIE" 2013r. - całkowita wartość 50 335,48 zł, dofinansowanie 39 895,21 zł.

7) "Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie-Jeziory" 2014r. - całkowita wartość 38 093,10 zł, dofinansowanie 24 776,00 zł.

8) "GMINA SOBIENIE-JEZIORY - tradycja i współczesność"  2014r. - całkowita wartość 42 000,00 zł, dofinansowanie 32 000,00 zł    http://www.sobienie.unigraf-bydgoszcz.pl/

9) "Dzień Seniora" 2014r. - całkowita wartość 9 404,30 zł, dofinansowanie 4 312,00 zł.Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

1) 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 24 483,00 zł, dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie dla uczniów gimnazjum;

2)  „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Sobienie-Jeziory” – projekt systemowy, wysokość dofinansowania 110 350,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III 3 szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup pomocy dydaktycznych; realizacja od 01.09.2012r. do 31.08.2013r.;

3)  „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – dodatkowe zajęcia i wyposażenie dla uczniów kl. IV-VI PSP w Warszawicach, dofinansowanie około 18 000,00 zł, realizacja od 01.09.2012r. do 30.06.2013r.


4)  „Edukacja dla przyszłości” – wysokość dofinansowania 101 250,30 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych; realizacja od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.;

5) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - wysokość dofinansowania  98 040,00 zł, brak wkładu własnego, dodatkowe zajęcia dla uczniów czerech szkół na terenie gminy oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, realizacja od 01.09.2014r. do 30.06.2015r. Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej:

1)  „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” – utworzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, całkowita wartość projektu 329 976,30 zł, dofinansowanie 324 976,30 zł, termin realizacji od 01.09.2012r. do 31.08.2014r.
2) "PROMYK" - utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie, całkowita wartość projektu 433 483,18 zł, termin realizacji od 01.08.2011r. do 31.07.2013r.


Priorytet IX, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Partner Projektu:

1) "Pierwsza pomoc bez tajemnic" - całkowita wartość projektu 49 990,00 zł, brak wkładu własnego, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Kurs Ratownictwa Drogowego oraz doposażenie OSP, termin realizacji od 16.08.2012r. do 15.12.2012r.

2) "Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość projektu 49 980,00 zł, brak wkładu własnego,  Kurs Prawa Jazdy Kategorii B i C, termin realizacji od 15.10.2012r. do 14.05.2013r.


Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

1) 
„Szansa na pracę” – szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory, dofinansowanie w latach 2008-2011 – 303 210,84 zł, realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


1.  „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka:

1)  
Gmina bliżej słońca – zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Wilga i Sobienie-Jeziory" - całkowita wartość 8 045 909,38 zł, wnioskowane dofinansowanie 5 632 136,57 zł – wniosek został oceniony pozytywnie, nie został przyjęty do realizacji z powodu braku środków finansowych.


 Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2 Rozwój e-usług:

1) „Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” – utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w budynku PSP w Siedzowie (wyposażenie w meble, komputery, urządzenia multimedialne, oprogramowanie, dostęp do szerokopasmowego internetu, szkolenia, doradztwo) - wniosek oczekuje na rozpatrzenie;

2)
 „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w szkołach wiejskich” – utworzenie szkolnych mobilnych pracowni komputerowych dla klas I-III wyposażonych w ok. 20 komputerów wraz z oprogramowaniem, tablicą multimedialną i urządzeniem wielofunkcyjnym - wniosek oczekuje na rozpatrzenie.


 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion:

1)
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" - projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Otwocku i Gminą Wiązowna, którego celem jest  zapewnienie dostępu do internetu 418 gospodarstwom domowym z terenu powiatu otwockiego i utworzenie 8 punktów konsultacyjnych z 52 stanowiskami komputerowymi  i dostępem do internetu dla mieszkańców powiatu otwockiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.
Całkowita wartość projektu - 2 984 140,00 zł,
Dofinansowanie - 2 536 519,00 zł,
Wkład własny - 447 621,00 zł


Dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B, C, D)

1) Budowa drogi asfaltowej w Warszówce - 180 000 zł;
2) Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dziecinów - 200 000 zł;
3) Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Duże - Szymanowice Małe - 200 000 zł;
4)  Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoczyn - 293 000 zł;
5) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 100 000 zł;
6) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siedzowie - 100 000 zł;
7) Remont wewnętrzny oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Zambrzykowie - 75 000 zł;
8) Remont łazienek w Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach - 35 000 zł;
9) Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Wysoczynie - 50 000 zł;
10) Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Śniadkowie Dolnym - 42 800 zł;
11) Budowa boiska sportowego w m. Sobienie-Jeziory - 32 415 zł;
12) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 150 000 zł;
13) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zuzanów i Karczunek - 281 954 zł;
14) Zakup samochodu Pożarniczego dla potrzeb OSP w Sobieniach-Jeziorach - 75 000 zł.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

1) Budowa drogi asfaltowej w m. Śniadków Dolny - 24 900 zł;

2) Modernizacja drogi gminnej nr 270711W Szymanowice Duże – Szymanowice Małe – 2011r. –  60 000,00 zł.

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

1) Budowa chodników przy ul. Parysowskiej i Piwonińskiej w Sobieniach-Jeziorach - 73 000 zł;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

1) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Piwoninie - 300 000 zł;

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I wraz z kanalizacją burzową i przebudową ulic Lipowej, Sosnowej i Brzozowej - 1 250 000,00 zł


3) Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sobienie-Jeziory - dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 304 800,00 zł

.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1) Program "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby  niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - 92 554,40 złOd 2004 roku gmina Sobienie-Jeziory podejmuje działania w ramach Pilotażowego Programu Leader+. W ramach Schematu I PP Leader+ otrzymaliśmy dofinansowanie na działania informacyjne, promocyjne, aktywizujące i zmierzające do wypracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku w/w. działań utworzono Lokalną Grupę Działania "Natura i Kultura". W 2009 roku LGD "Natura i Kultura otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 082 280,00 zł na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.


 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sobienie-Jeziory - dofinansowanie ze środków MSW 150 000,00 zł

Zarząd główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sobienie-Jeziory - dofinansowanie 150 000,00 zł

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Jakie działania są najistotniejsze w rozwoju gminy w najbliższych latach?
rozwój infrastruktury tech.
rozwój sektora usług i turystyki
łatwy dostęp do edukacji
rozwój przedsiębiorczości
rozwój nowych tech.informacyjnyc
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA